כניסה למערכת >>
חפש
שלום אורח [התחבר]
 
 
תקנון
שימושך באתר האינטרנט www.bdikatkeshev.co.il ("האתר"), לרבות גלישה באתר, רכישת שירות המוצע למכירה בו, קריאת כל תוכן הכלול באתר, או קבלת כל שירות נלווה, מעיד על הסכמתך המלאה לתנאים המפורטים להלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. אם אינך מסכים לכל התנאים או לחלק מהם, אנא הימנע משימוש באתר. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר יחיד לצרכי נוחות בלבד, ומתייחסים במידה שווה גם לנשים. הכותרות המובאות להלן הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

1. כללי
1.2. האתר הינו אתר אינטרנט המספק מידע בנושא הפרעת קשב והיפראקטיביות ומציע, בין היתר, אבחון ראשוני לקיומה של הפרעת קשב והיפראקטיביות באמצעות מבדק המתבצע בצורה מקוונת באתר ("השירות"). הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, כי הנך מסכים לתנאים, וכי הנך מתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך על פי התנאים ו/או הנובעת מהם. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב ("ההסכם") בינך ובין מפעיל האתר "פסיכודיאגנוסטיקה אונליין בע"מ ח.פ. 514232750", ת.ד. 155, הוד השרון, וכל תאגיד ו/או צד שלישי הקשור אליו או המסייע לו בהפעלת האתר ("מפעיל האתר").
1.3. ההסכם מעודכן נכון ליום 12.11.07. מפעיל האתר רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לשנות, לתקן או לבטל את תנאי ההסכם, או כל חלק מהם, או להוסיף להסכם זה תנאים חדשים, וזאת מבלי שמפעיל האתר יהיה חייב להודיע לך או לכל משתמש אחר באתר על שינוי כאמור באופן פרטני. מפעיל האתר יפרסם כל שינוי בתנאי ההסכם באתר, והנך מתחייב לעיין בהסכם ולהתעדכן מפעם לפעם בשינויים שחלו בתנאי השימוש באתר, ככל שחלו שינויים כאמור.
1.4. השימוש בפורום האתר, ככל שיהיה, כפוף לתקנון הפורום. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל שימוש בפורום אשר אינו מוסדר תחת תקנון הפורום יהיה בכפוף לאמור בהסכם זה.

2. גישה לאתר
2.1. מפעיל האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי האתר פועל באופן תקין ורצוף. מפעיל האתר אינו מתחייב ואינו יכול לערוב לכך שהאתר יפעל בלא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה.
2.2. מפעיל האתר עושה את מירב המאמצים להגן על האתר ועל מערכות המחשב שלו מפני חדירה ו/או פריצה, תוך יישום אמצעי הגנה סבירים. הנך מאשר כי מפעיל האתר אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת של האתר ושל מערכות המחשב של האתר ו/או של מפעיל האתר מפני חדירה ו/או פריצה של גורמים עוינים, אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר.
2.3. מפעיל האתר רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וללא כל הודעה מראש, לבצע כל אחד מהשינויים הבאים:
2.3.1. לסגור את האתר ו/או לשנות את מהות השימוש בו.
2.3.2. לשנות ו/או להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את האפשרות לגלוש באתר, לקרוא תוכן הכלול באתר, לבצע רכישה של השירות הניתן באתר ו/או לקבל כל שירות נלווה.
2.3.3. לשנות את נגישות האתר, לרבות שעות הפעילות של האתר או הציוד (לרבות חומרה ותוכנה) הדרושים לשם שימוש באתר.
2.3.4. להפוך את האתר או חלקים ממנו לנגישים למנויים בלבד, או להתנות את הגישה לאתר או לחלקים ממנו בתשלום.
2.3.5. לבצע כל שינוי בתוכן ובשירותים הניתנים באתר לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו באתר, וכל שינוי במידע הניתן באתר בהתאם להתפתחויות, ככל שיהיו, בנושאי מחקר, אבחון וטיפול בהפרעת קשב והיפראקטיביות.
2.4. מפעיל האתר עשוי לספק תשובות לשאלות נפוצות המתעוררות אגב השימוש באתר, במקום מיוחד שיוקצה לכך באתר. עם זאת, מפעיל האתר אינו מתחייב לספק תמיכה כלשהי למשתמשים באתר, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיינה לך כל טענות כלפי מפעיל האתר בעניין זה.

3. שימושים אסורים באתר
3.1. הנך מתחייב לעשות באתר שימוש אישי בלבד, ולא שימוש מסחרי.
3.2. הנך מתחייב שלא לבצע או לסייע בביצוע שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה, השכרה, ניצול מסחרי אחר של האתר או כל שימוש שאינו שימוש אישי במחשב או של תוכנה שמקורה באתר או של מידע המופיע באתר.
3.3. הנך מתחייב שלא להריץ יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות סריקה ורובוטים) במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהאתר, לרבות יצירת אוסף או תרכובת של תכנים שמקורם באתר.
3.4. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
3.5. הנך מאשר כי ידוע לך שחדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו.
3.6. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. מבלי לגרוע מן האמור, ומבלי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשותו של מפעיל האתר בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה, לא תעביר אל האתר כל חומר שיש בו משום:
3.6.1. פגיעה או הפרה בזכויות מפעיל האתר ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם על פי כל דין;
3.6.2. איום, ניצול לרעה, השמצה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גסות רוח, תועבה, גזענות, הפליה אסורה או אי נעימות כלשהי;
3.6.3. עידוד או שבח להתנהגות המהווה עבירה פלילית או עוולה אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו;
3.6.4. פרסומת או שידול לרכישת מוצרים או שירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישור מפעיל האתר מראש ובכתב;
3.6.5. מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר.

4. קניין רוחני
4.1. האתר כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, קוד מקור, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) ("תכנים"), המוגנים בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים), חלקם בבעלות מפעיל האתר וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. הנך מתחייב שלא לנצל את האתר, או את תכניו של האתר (כולם או חלקם), למטרות כלשהן, מלבד המטרות המפורטות במפורש בהסכם זה.
4.2. על אף האמור לעיל, הנך רשאי להוריד מידע מהאתר אל המחשב שלך (download), לצורך שימושך האישי בלבד, במקום בו הותר הדבר במפורש על ידי האתר. אינך רשאי לבצע כל שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה, השכרה או ניצול מסחרי אחר של מידע שהועבר מהאתר אל מחשבך בלא קבלת אישור ממפעיל האתר, בכתב ומראש.
4.3. גם במידה ותקבל אישור ממפעיל האתר לנצל את המידע באופן חוקי, אינך רשאי לשנות את עיצוב המידע, לרבות הסרת או שינוי שמו של בעל הזכויות במידע, כפי שהוא מופיע באתר בסמוך למידע שהותר לך לנצל. הנך מצהיר כי הורדת מידע מהאתר, או ביצוע כל פעולה חוקית אחרת באתר, אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי באתר או בתוכנו או בחלק מתוכנו, לרבות במידע האמור.
4.4. הנך מתחייב שלא להעלות מהמחשב שלך אל האתר (upload) כל חומר המוגן באמצעות זכות יוצרים, סימן מסחר, מדגם ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם קיבלת את רשותו המפורשת של בעל הזכות מראש ובכתב להעלות חומר כאמור אל האתר. הנך האחראי הבלעדי לכל חבות שהיא בגין כל נזק שייגרם לכל גוף כתוצאה מהפרת זכות יוצרים או מהעברת חומר כלשהו ממחשבך לאתר.
4.5. בהעלאת חומר כלשהו ממחשבך אל האתר, הנך מצהיר ומתחייב:
4.5.1. כי החומר אינו מוגן באמצעות זכות קניינית של צד שלישי, או לחלופין כי קיבלת את רשותו המפורשת של צד שלישי כאמור להעלות את החומר אל האתר;
4.5.2. כי בעליו של החומר מעניק למפעיל האתר רישיון בלתי חוזר, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, להשתמש, לתרגם, לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל ו/או לפרסם את החומר, כולו או חלקו, וכן לשלב את החומר ביצירה קיימת, והכול בכל דרך שהיא ובכל מדיה שהיא, בהווה או בעתיד;
4.5.3. כי בעליו של החומר מעניק לכל משתמש באתר הרשאה בלתי חוזרת, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לצפות בחומר ולהעתיקו למחשבו האישי, לשם שימושו האישי של משתמש כאמור בלבד, ובכפוף לתנאי השימוש באתר;
4.5.4. כי תשפה ותפצה את מפעיל האתר בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לו בקשר עם פרסום החומר באתר, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, במידה והצהרותיך בסעיף זה אינן נכונות ומדויקות.
4.6. הנך רשאי להציב קישורים (links) לאתר באתרים אחרים, בתנאי שקישור כאמור יזהה את האתר באופן ברור ויפנה לעמוד השער של האתר - www.bdikatkeshev.co.il. אינך רשאי לקשר ישירות לעמודים אחרים באתר או לתכנים ספציפיים באתר. הנך מתחייב שלא להציב קישור לאתר בכל אתר אחר המכיל תוכן בלתי חוקי, בלתי מוסרי, פוגעני או פורנוגראפי. במידה ומפעיל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יורה לך להסיר קישור כלשהו לאתר, תפעל מייד בהתאם להנחיית מפעיל האתר ולא תהיה לך טענה כלשהי כנגד מפעיל האתר בעניין זה.

5. אחריות ושיפוי
5.1. הנך מכיר בכך שהאתר בכללותו, כולל מידע ותכנים המופיעים בו אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, כל שירות המוענק באמצעות השימוש באתר, וכל תוכנה המסייעת בהפעלת האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כפי שהם (as is) וללא כל אחריות מכל סוג שהוא. אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר ו/או השירות הניתן בו משום מתן מצג או התחייבות כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות מצג או התחייבות של מפעיל האתר בנוגע למידע האמור, דיוקו, שלמותו, אמינותו, עדכניותו או התאמתו למטרה כלשהי. המידע, התכנים והשירות המוצעים באתר נועדו לשם אספקת אינפורמציה בלבד ואינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרת המידע והתכנים המופיעים באתר ובשירות המוצע בו באים בכדי לשמש סיוע ועל מנת להרחיב את הידע האישי שלך בטרם תפנה לקבלת ייעוץ מקצועי ממומחה בתחום.
5.2. מפעיל האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי המידע המופיע באתר הנו מדויק, שלם, אמין ועדכני, אולם מפעיל האתר אינו מתחייב ואינו יכול לערוב לכך שבמידע המופיע באתר לא יפלו שגיאות, אי דיוקים או השמטות. מפעיל האתר ממליץ לערוך בדיקה נוספת ומקיפה לפני נטילת חבות כלשהי בהסתמך על מידע המצוי באתר, לרבות היוועצות ביועץ מוסמך בתחום הרלבנטי ו/או השוואה למקורות אחרים. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה, והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעיל האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר ובשירות המוענק בו.
5.3. באתר עלולים להופיע קישורים לאתרים אחרים ("אתרים מקושרים"), לרבות קישורים הממוקמים באתר על ידי צדדים שלישיים המפרסמים באתר. מפעיל האתר אינו עורך את המידע המופיע באתרים המקושרים ואין לו כל שליטה בתכנם של האתרים המקושרים. תכנים המופיעים באתרים מקושרים עלולים להיות שגויים, לא מדויקים, לא מעודכנים, בלתי מוסריים או לא חוקיים, ולמפעיל האתר אין כל אפשרות לבחון תכנים כאמור או לקבוע אותם. אין מפעיל האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. מפעיל האתר אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מבלי לגרוע מן האמור, מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
5.4. הנך מסכים ומתחייב במפורש כי מפעיל האתר לא ישא באחריות כלשהי בקשר עם כל שימוש באתר ו/או גישה לאתר, לרבות שימוש בתכנים ובשירות המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או בקשר עם תוצאותיו של שימוש כאמור, וכל הסתמכות על תכנים כאמור תהיה באחריותך המלאה והבלעדית. מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, לרבות נזק פיסי ו/או נפשי, ובכלל זה עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב השימוש באתר ובשירות המוצע בו.
5.5. הנך מסכים כי מפעיל האתר, עובדיו וכל אדם או גוף אחר המעורבים ביצירת האתר ותכניו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות בעניינים המפורטים להלן, וכי כל אחריות וסיכון בקשר עם העניינים המפורטים להלן יחולו עליך בלבד:
5.5.1. כל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, הקשורים בגלישה לאתר או חוסר היכולת לגלוש לאתר ו/או בקבלת מידע מהאתר או באמצעות האתר ו/או בשימוש בשירות הניתן באמצעות האתר;
5.5.2. כל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.
5.6. בין היתר, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשא באחריות ובסיכון בקשר עם כל אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי.
5.7. הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את מפעיל האתר, עובדיו ומי מטעמו כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש שתעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש כאמור.

6. רכישת השירות המוצע באתר
6.1. זכות רכישת השירות המוצע באתר הינה מוקנית לכל אדם הכשיר על פי דין לבצע פעולת רכישה באמצעות כרטיס אשראי שבבעלותו בלבד, ובכפוף לכך כי רכישת השירות המוצע באתר תעשה באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל ע"י חברות האשראי הפועלות בישראל בלבד. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. תנאי מוקדם ומחייב לביצוע פעולת הרכישה באתר, הוא קבלת אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה.
6.2. כחלק מהליך רכישת השירות המוצע באתר ולשם השלמת הרכישה תידרש למלא פרטים אישיים באתר לרבות פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכל מפעיל האתר להבטיח את ביצוע ההזמנה וקבלת השירות. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידך.
6.3. מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן מחמיר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בקיום מקרים מסוימים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
6.4. לאחר ביצוע פעולת הרכישה יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה. יובהר ויודגש, קבלת ההודעה על אישור הפעולה ו/או משלוח האישור בדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את מפעיל האתר. הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. חיובך כמבצע הפעולה בגין עלות השירות יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר ביצוע הפעולה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי ו/או חברת הסליקה תופיע לך הודעה מתאימה במעמד ההזמנה. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, יחשב כמקום מושבו של מפעיל האתר.
6.5. רכישת השירות באתר וקבלתו מהווה את אישורך להיכלל ברשימת לקוחות האתר, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של האתר. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף נתונים אודות שימושך באתר, לרבות תוצאות ו/או נתונים הנובעים משימושך בשירות הניתן באתר, זאת לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי ו/או איתור תקלות טכניות ומתן שירות הולם. מפעיל האתר יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך באופן אישי. למען הסר ספק, מפעיל האתר ישמור על פרטיותך המלאה ולא יעביר את פרטיך לצד שלישי, אלא כמפורט במקרים המובאים להלן:
6.5.1. במידה וביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במפעיל האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מפעיל האתר.
6.5.2. במידה ועשית שימוש בשירותי מפעיל האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או בכדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
6.5.3. במידה והפרת את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם מפעיל האתר או מי מטעמו.
6.5.4. במידה והתקבל בידי מפעיל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך לצד שלישי.
6.5.5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעיל האתר.
6.6. במידה ובוצע על ידך מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במפעיל האתר או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או נמסרו על ידך במתכוון פרטים שגויים ו/או נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי כרטיס האשראי שלך, מפעיל האתר רשאי למנוע ממך השתתפות בשירות המוצע באתר באופן זמני או באופן קבוע, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתו ו/או למסור על כך הודעה מראש. הינך מאשר בזאת כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
6.7. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

7. ביטול עסקה
7.1. הינך רשאי לבטל את תהליך ההזמנה במהלך ביצוע הזמנת השירות על ידי יציאה מן התהליך בטרם אושרו על ידך פרטי כרטיס האשראי שלך ובטרם אושרה על ידך העסקה במקום המתאים לכך באתר.
7.2. עם אישור ההזמנה על ידך ותחילת השירות תהא רשאי לבטל את העסקה רק במקרה בו ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממך את היכולת להוסיף ולהשתתף בשירות באופן תקין ("תקלה טכנית"). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה של תקלה טכנית כאמור אשר בעקבותיה נבצר ממך להשלים את השירות המבוקש תהא שמורה לך הזכות לקבל את השירות בשנית, זאת במקום ביטול העסקה. למען הסר ספק, במידה ובחרת באפשרות של קבלת השירות בשנית בעקבות תקלה טכנית אינך רשאי לבטל את העסקה, זאת בכפוף להשלמת השירות במלואו.

7.3. מפעיל האתר יהא רשאי לבטל עסקה בהתקיים אחד מהמקרים להלן:
7.3.1. ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממך את היכולת להוסיף ולהשתתף בשירות באופן תקין.
7.3.2. כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך השירות ביצועו או השתתפות בו באופן תקין.
7.3.3. העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית שלך ו/או מי מטעמך ו/או צד ג' כלשהו.
7.3.4. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
7.3.5. ההזמנה בוצעה ללא פרטיך המלאים והמדויקים.

8. ברירת דין וסמכות שיפוט
ההסכם יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מההסכם תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית בתל אביב.

 

 

| תקנון האתר | ראשי | צור קשר | מפת אתר |
עיצוב - משפוחה    נבנה ע''י משפוחה בניית אתרים - פיתוח תוכנה